Jaunumi

Paziņojums par Jēkabpils Sporta halles daļas nomas izsoles rezultātiem
15. novembris, 2022 Foto: Lāsma Irša

Paziņojums par Jēkabpils Sporta halles daļas nomas izsoles rezultātiem

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 3.novembrī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole/piedāvājumu atvēršana.

Rakstiskās izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā  nomas tiesības uz trīs gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas,  karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “PROFFESSIONAL COFFEE SERVICE”, reģistrācijas Nr. 40103796675, par nomas maksu 401,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

2022.gada 7.novembrī SIA “PROFFESSIONAL COFFEE SERVICE” atsūtīja rakstisku atteikumu slēgt nomas līgumu. Ievērojot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību pirmās izsoles noteikumu (turpmāk – izsoles noteikumi) 62.punktu, SIA “Kafijas pasaule”, kā pēdējam pārsolītajam dalībniekam, tika piedāvāts stāties Nosolītāja vietā. SIA “Kafijas pasaule” 2022.gada 10.novembrī atsūtīja rakstisku piekrišanu stāties Nosolītāja vietā un slēgt nomas līgumu.

2022.gada 14.novembrī starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centru un SIA “Kafijas pasaule”, reģistrācijas Nr. 40103476661, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no 2022.gada 15.novembra, par  nomas maksu 273,01 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

Ieteikt citiem: