Jaunumi

Paziņojums par izsoles rezultātu
27. jūlijs, 2023

Paziņojums par izsoles rezultātu

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 1,5 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2023. gada 11. jūlijā plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 Sporta halles daļas 1,5 m2 platībā nomas tiesību izsole/pieteikumu atvēršana.

Rakstiskās izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 1,5 m2 platībā  nomas tiesības uz 3 gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas, hokeja inventāra tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “HOKEJAM.LV”, reģistrācijas numurs 40103334883, par nomas maksu 50,00 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

2023. gada 17. jūlijā starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centru un SIA “HOKEJAM.LV”, reģistrācijas numurs 40103334883, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 1,5 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, hokeja inventāra tirdzniecības automāta izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no 2023.gada 28.jūlija, par  nomas maksu 50,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

Ieteikt citiem: