Jaunumi

Jēkabpils Sporta nama daļas nomas izsoles rezultāti
1. decembris, 2022

Jēkabpils Sporta nama daļas nomas izsoles rezultāti

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultātu un Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 23.novembrī plkst. 11.10 klātienē, Jēkabpils Sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nomas tiesību izsole/pieteikumu atvēršana. Rakstiskās izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā  nomas tiesības uz 3 gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas, karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “Coffee Address”, reģistrācijas numurs 40003174017, par nomas maksu 117,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija). 2

022.gada 23.novembrī starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta centru un SIA “Coffee Address”, reģistrācijas numurs 40003174017, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56015020208 Brīvības ielā 2J, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020201029 sporta nama daļas 2 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no 2022.gada 26.novembra, par  nomas maksu 117,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

Ieteikt citiem: