Jaunumi

Nomas izsoles rezultāti
26. April, 2022

Nomas izsoles rezultāti

Paziņojums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultātu un  Nomas līguma par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī noslēgšanu.

2022.gada 21.aprīlī plkst. 10.00 klātienē, Jēkabpils sporta halles konferenču zālē, Brīvības ielā 289B, Jēkabpils, notika  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nomas tiesību izsole.

Mutiskas izsoles rezultātā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā  nomas tiesības uz 3 gadiem no Nomas līguma noslēgšanas dienas, ā karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, ieguva SIA “COFFEE ADDRESS”, reģistrācijas Nr. 40003174017, par  nomas maksu 410,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

2022.gada 25.aprīlī starp Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils sporta centru un SIA “COFFEE ADDRESS”, reģistrācijas Nr. 40003174017, noslēgts Nomas līgums  par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas 4 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā, karsto dzērienu un pārtikas tirdzniecības automātu izvietošanai un uzturēšanai, uz 3 gadiem no abpusēja Nomas līguma parakstīšanas dienas, par  nomas maksu 410,00 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un komunālajiem maksājumiem (elektroenerģija).

Ieteikt citiem: